ساعات کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8 الی 16:30
ساعات کاری بخش کنسولی
سه شنبه و پنج شنبه (صرفاً با تعیین وقت قبلی)
از ساعت 9:00 الی 13:00

گالری فیلم